ลพบุรี-คลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

41

ลพบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสายตาแก่ ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวชในทุกศาสนา

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ วัดป่าเทพเนรมิต ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลพบุรีประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความทุกข์ยากของภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวชในทุกศาสนาและผู้ด้อยโอกาส ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตา ได้รับการแก้ไข สามารถประกอบศาสนกิจ และแนะนำคุณธรรมอันดีให้แก่ชาวบ้านราษฎรได้โดยสะดวก และเป็นการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยสุขภาพและความเป็นอยู่ของพสกนิกร โดยมีผู้รับบริการตรวจรักษา ประกอบด้วย พระสงฆ์,แม่ชี, ผู้นำศาสนา และประชาชนทั่วไป รวมจำนวน 300 ราย

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย พิทักษ์ ได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำโดยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้เห็นถึงความสำคัญของการให้บริการแก่ชุมชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษา เพื่อให้ความทุกข์ยากของประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตาได้รับการแก้ไข สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริของ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยสุขภาพและค วามเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์เสมอมา จึงได้ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดทำโครงการเปิดรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยมีแพทย์หญิง อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ จักษุแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้นำในการตรวจรักษา กำหนดระยะเวลาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อทำการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตาให้กับพระภิกษุ แม่ชี นักบวชทุกศาสนา และผู้ยากไร้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

/////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี/////