ยโสธร-คลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ซ่อมสร้างฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

92

อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรจัดโครงการคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้ 7 มาตรการ ทำทันที ซ่อมสร้างฟื้นฟูช่วยผู้ประสบอุทกภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสถานประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ผ่านมาตรการ 7 มาตรการ ทำทันที ซ่อมสร้างฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายเอกภัทร  วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน คลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้ 7 มาตรการ ทำทันที ซ่อมสร้างฟื้นฟูช่วยผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสถานประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ผ่านมาตรการ 7 มาตรการ ทำทันที ซ่อมสร้างฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดยโสธรและในพื้นที่ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำชีซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของยโสธร ได้รับความเสียหายทั้งบ้านเรือนที่พักอาศัย ทรัพย์สิน ปศุสัตว์และพื้นที่การเกษตรจำนวนมาก ภายในงานมีการมอบป้ายพักชำระหนี้ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย การเปิดจุดบริการการตรวจสภาพเครื่องจักรกลการเกษตร รถไถนา เครื่องสูบน้ำ รถจักรยานยนต์และรถยนต์ พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี จุดบริการซ่อมอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี และจุดบริการให้คำปรึกษาการช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านศูนย์ SMEs (Support & Rescue Center) นอกจากนี้แล้วภายในงานยังมีการปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานได้รับประทานฟรีอีกด้วย โดยจะเปิดให้บริการเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2562 นี้

นายวันชัย  เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร กล่าวว่า จังหวัดยโสธรได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล และ คาจิกิ ทำให้ฝนตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – วันที่ 5 กันยายน 2562 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดยโสธร จนมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 9 อำเภอ 76 ตำบล 831 หมู่บ้าน

ด้านเกษตรกร มีผู้ประสบอุทกภัย 43,476 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 430,589 ไร่ แยกเป็นพื้นที่นาข้าว 407,745 ไร่ มันสำปะหลัง 22,141 ไร่ ยางพารา/มะพร้าว 238 ไร่ พริก 142 ไร่ แตงโม/ข้าวโพด 70 ไร่ กล้วย 6 ไร่ และอ้อย 218 ไร่

ด้านประมง ได้รับความเสียหาย 7 อำเภอ 83 ตำบล เกษตรกรเดือดร้อน จำนวน 1,134 ราย บ่อดินได้รับผลกระทบ จำนวน 1,562 ไร่ และกระชังได้รับผลกระทบ จำนวน 1,240 กระชัง

ด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 8 อำเภอ 41 ตำบล 190 หมู่บ้าน เกษตรกรเดือดร้อน จำนวน 7,762 ราย จำนวนสัตว์ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ โค กระบือ สุกร จำนวน 45,100 ตัว สัตว์ปีก จำนวน 311,000 ตัว สัตว์ตายและสูญหาย รวม 19 ตัว

ด้านอุตสาหกรรม มีสถานประกอบการโรงงานได้รับผลกระทบจำนวน 5 โรงงาน มูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้น 26,130,000 บาท แยกเป็นประเภทโรงสีข้าวในเขตอำเภอเลิงนกทา จำนวน 2 โรง มูลค่าความเสียหาย 24,500,000 บาท และโรงงานดูดทรายในเขตอำเภอมหาชนะชัย จำนวน 2 โรง มูลค่าความเสียหาย 930,000 บาท โรงงานทำเครื่องเรือน จำนวน 1 โรง มูลค่าความเสียหาย 700,000 บาท นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับความเสียหายจำนวน 9 ราย มูลค่าความเสียหาย รวม 148,200 บาท

                                                     00000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี / รายงานจากยโสธร