ลพบุรี-ทำพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ผอ.รพ.อานันทมหิดล ในฐานะ รพ.ของกองทัพบก อย่างสมเกียรติ

433

ลพบุรี-โรงพยาบาลอานันทมหิดล กระทำพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ในฐานะโรงพยาบาลของกองทัพบก อย่างสมเกียรติ

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ หน้าตึกอำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล และลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ได้กระทำพิธีลงนาม เพื่อส่งมอบการบังคับบัญชาและมอบธงประจำหน่วยให้แก่ พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ให้รับราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ท่านใหม่ อย่างเป็นทางการ โดยมี ข้าราชการ กำลังพล ตลอดจน คณะแพทย์พยาบาลในสังกัด โรงพยาบาลอานันทมหิดล และ สังกัดกรมแพทย์ทหารบก กว่า 300 คน เข้าร่วมพิธี อย่างสมเกียรติ ก่อนที่ พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ จะเดินทางไปรับตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก

ทั้งนี้ พลตรี พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ท่านใหม่ ได้กล่าวให้โอวาท แก่กำลังพล ว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะอย่างเต็มความสามารถ โดยยึดมั่นในคุณธรรม ตลอดจนพัฒนางานด้านบริการทางการแพทย์ให้ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่หน่วยทหารในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ ในฐานะเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารบก อีกด้วย

///////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี////////