เลย-“เด็กอีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์ หัตถกรรมเลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล”

432

สพป.ลย. 2  จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ  วิชาชีพ  สุนทรียภาพ  ด้านศิลปะ  ดนตรี–นาฏศิลป์  กีฬา  ศิลปะการแสดง  และสิ่งประดิษฐ์

เมื่อวันที่  30ก.ย.62 .  ที่ห้องประชุมอาคารรวมใจ๒สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  นายพลชัย ชุมปัญญาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ภายใต้ชื่อ“เด็กอีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์ หัตถกรรมเลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล” ประจำปีการศึกษา  2562   

สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬา ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  ให้เป็นผู้มีความพร้อมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สพฐ.จึงกำหนดให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ  วิชาชีพ  สุนทรียภาพ  ด้านศิลปะ  ดนตรี–นาฏศิลป์  กีฬา  ศิลปะการแสดง  และสิ่งประดิษฐ์ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค.62 กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 157 โรงเรียน ซึ่งได้รับคัดเลือกจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 20  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามาแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  รวม 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมปฐมวัย  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และกิจกรรมการศึกษาพิเศษ โดยจัดการแช่งขัน ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. – 3  ต.ค.62 รวม  4 วัน  ในการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากนายประยูร  อรัญรุท  นายอำเภอวังสะพุง ซึ่งได้มาเป็นเกียรติในการเปิดงานและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันตลอดจนผู้บริหารและครูที่นำเด็กเข้าแข่งขันและทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งทักษะวิชาการครั้งนี้

————————///———————-