ขอนแก่น-เตรียมความพร้อมร้านยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ

74

สปสช.เขต 7 ขอนแก่น – สสจ.ขอนแก่น เตรียมความพร้อมร้านยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ
ก่อน Kick Off ให้บริการประชาชนสิทธิบัตรทอง 1 ต.ค.นี้

วันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ในจังหวัดขอนแก่น ที่ร่วมโครงการลดความแออัดของโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบันตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเริ่มให้บริการแก่ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) รับยาที่ร้านยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
นายแพทย์อุดม อรุณรุ่งศรี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุข สปสช. สภาเภสัชกรรม และ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล และอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิบัตรทองในการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน คือ ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่สมัครใจและมีความสะดวกในการมารับบริการที่ร้านยา โดยระยะแรกนำร่องในผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/หอบหืด/จิตเวช หรือโรคเรื้อรังที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแล สปสช.เขต 7 ขอนแก่น นำร่องใน 4 โรงพยาบาล (โรงพยาบาลขอนแก่น, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด, โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์) และเครือข่ายร้านยา 69 แห่ง (เครือข่ายร้านยาพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 แห่ง)


สำหรับการตรวจประเมินความพร้อมร้านยาครั้งนี้ เพื่อดูความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งพบว่าร้านยาทุกแห่งมีการเตรียมการจัดระบบ สถานที่ อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่จะมารับบริการอย่างเต็มที่ประชาชนที่สนใจรับยาใกล้บ้านสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ www.nhso.go.th หรือตามลิงก์ https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI4OA==