บึงกาฬ-การไฟฟ้าร่วมกับภาครัฐเอกชนระดมจัดระเบียบสายสื่อสาร

28

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.ที่ศาลาริมโขง ถนนข้าวเม่า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมยังได้ปล่อยขบวนรถเจ้าหน้าที่-พนักงาน ที่เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งของรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่เช่าพื้นที่ฟาดสายเคเบิลบนเสาไฟฟ้า ร่วมใจกันจัดระเบียบสายส่งทั้งหมดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายพรชัย เย็นใจ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารเป็นปัญหาที่สะสมมานาน ที่ผ่านมา กฟภ.หรือ PEA ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศในปี 2562 นี้ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้านำเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ทั้ง 74 จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของ PEA เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดสายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งนี้ยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าอีกด้วย ในการนี้ PEA ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสารและเคเบิลทีวีเข้าร่วมดำเนินการ ทั้งหมดจำนวน 12 หน่วยงาน ต่อจากนั้นจะเป็นกระบวนการยุบรวมสายสื่อสารให้มีสายคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานของ PEA ต่อไป การดำเนินงานในวันนี้เริ่มต้นที่ถนนบึงกาฬ จากมุม ร.ร.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ถึง หน่วยตำรวจน้ำบึงกาฬ เป็นระยะทางกว่า 500 เมตร เป็นการรื้อถอนสายสื่อสารทั้งส่วนที่ไม่ได้ใช้งานหรือส่วนที่ไม่รับอนุญาตและขอให้ทุกหน่วยงานมุ่งมั่นดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดให้แล้วเสร็จจนสัมฤทธิ์ผลเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ อีกต่อไป.

////////////มงคล / บึงกาฬ