บึงกาฬ-รณรงค์บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ

19

สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เปิดช่องทางประชาสัมพันธ์และรณรงค์บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ พร้อมจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง

วันที่ 27 ก.ย. 2562 นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และร่วมวงเสวนา เรื่อง แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของจังหวัดบึงกาฬ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ตลอดจนผู้นำเกษตรกร และเกษตรกรเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก  ที่ศาลาเอนกประสงค์ ถนนข้าวเม่าริมแม่น้ำโขง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

นายประจัญ ขันพิมล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เป็นหนึ่งในโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยได้รับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น GMP อย.ให้แก่ผู้บริโภค โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเองให้เป็นที่รู้จักสู่ผู้บริโภค ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดให้การลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร และเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน เป็นแนวนโยบายในการพัฒนาการเกษตร และเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตที่มีคุณภาพ และได้รับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลงใหญ่ ศพก. เกษตรทฤษฎีใหม่สินค้าที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตร รองรับสินค้าจากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ ซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรดังกล่าว ถือเป็นช่องทางสำคัญอีกช่องทางหนึ่ง ในการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการตลาดให้เข้มแข็งและมั่นคง สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 250 คน จากกลุ่มแปลงใหญ่ ศพก. เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer ทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดบึงกาฬ มาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าอาทิ เช่น เครื่องนุ่งห่ม เครื่องจักสาน อาหารแปรรูปต่างๆ พืชผลทางการเกษตร เช่น กล้วย มะนาว ผักสดที่เป็นผลผลิตจากการเกษตรในพื้นที่เป็นต้น  นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนา เรื่อง แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของจังหวัดบึงกาฬ อีกด้วย