มุกดาหาร-น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

28

สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารจัดโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดซสยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ

วันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ ห้องประชุมพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ ซึ่งทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารได้จัดขึ้น โดยมีนายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน พร้อมนำผู้เข้าโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จำนวน 240 คน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน พระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดี ให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐาน แก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2 การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3. การมีงานทำ-มีอาชีพ และ4. การเป็นพลเมืองดี

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัย ในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ สภาพภูมิสังคมของโรงเรียนเพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมนกร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราสงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดซสยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณ หรือตัวชี้วัดสำคัญ ที่บอกได้ว่าความสำเร็จของสถานศึกษาที่น้อมนำหลักด้วยการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐานกับ สภาพภูมิสังคมของโรเรียน เพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

/////////////อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ มุกดาหาร