ลพบุรี-มอบสิ่งของพระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

34

ลพบุรี-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนยากจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย ผ้าห่มกันหนาว จำนวน 240 ผืน, กระเป๋าเป้ จำนวน 717 ใบ, ลูกฟุตซอล จำนวน 15 ลูก, โทรทัศน์สมาร์ททีวี จำนวน 30 เครื่อง และเอกสารจำนวน 1 ซอง มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษา ที่รับเด็กนักเรียนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน ขาดผู้อุปการะ หรือเป็นผู้อยู่ในครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนแห่งนี้ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปัจจุบันได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษามุ้งเน้นฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 707 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 102 คน มีนายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

/////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี/////