สนง.กกต.จังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร จัดอบรมเพื่อส่งเสริมการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดยโสธร

วันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมอมราวดี 2 โรงแรมเดอะกรียปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร นางยุรดา  ทองธนฐากูร ผอ.สนง.กกต.จังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร จัดอบรมเพื่อส่งเสริมการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดยโสธร เพื่อให้สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดยโสธรมีการแสดงเจตจำนงทางเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตที่ส่งผลต่อปัญหาการพัฒนาของประเทศในทุกๆด้านโดยให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน

ซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกันมีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย กรรมการสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดยโสธรและสมาชิกพรรคการเมือง รวม 50 คน

ส่วนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ได้รับเกียรติจาก นายนิติศักดิ์  วงษ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร ในหัวข้อ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน และนายเนตร  บุตรศรีนวล เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ในหัวข้อ สถานการณ์ของการทุจริตในจังหวัดยโสธรและแนวทางการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดยโสธร

                                                         000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย    สุณีศรี / รายงานจากยโสธร

                 

แสดงความคิดเห็น