มุกดาหาร- สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎร ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 20 กันยายน 2562 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัตน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณและคณะ เดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 500 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้ราษฎร์ผู้ประสบอุทกภัย

ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหาร ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้น เนื่องจากได้รับอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ร่างกาย บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ประมง สิ่งสาธารณประโยชน์ ส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 7 อำเภอ 52 ตำบล 514 หมู่บ้าน 34 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 21,426 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ซึ่งการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัด อำเภอได้ร่วมกับทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

โอกาสนี้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง กล่าวว่า ด้วยพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีต่อประชาชนชาวไทยที่ประสบความเดือดร้อน จากภัยธรรมชาติของทุกพื้นที่ จึงโปรดให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานมามอบ ให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร 34 ชุมชน จำนวน 500 ชุด นอกจากเพื่อบรรเทาความทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้ระดับหนึ่งแล้วยังทำให้ได้เข้าใจถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงและจะได้นำความกราบทูลเพื่อทรงทราบฝ่าพระบาทต่อไป…

////////////อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ //มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น