มุกดาหาร- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิต ตามโครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวัน 18 ก.ย. 62 ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิต ตามโครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ / ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งของจังหวัดมุกดาหาร จำนวนทั้งสิ้น 78 คน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิตในครั้งนี้ เป็นการนำบุคลากร มารับความรู้ เกี่ยวกับการสอบเทียบ หรือเรียกว่า เป็นการปรับค่ารายละเอียดของเครื่องมือให้กลับมาอยู่ในมาตรฐานเดิม โดยเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิต คือเมื่อเครื่องมือถูกนำไปใช้งานระยะหนึ่ง อายุของส่วนประกอบและเครื่องมือวัดที่ใช้งาน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึง การแปรผันอย่างช้า ๆ ตามเวลาของลักษณะทางมาตรวิทยาของเครื่องมือวัด อันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ไฟฟ้า เคมี หรือช่างกล เป็นต้น ผู้ใช้งานเครื่องมือวัดจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เมื่อเครื่องมือวัดอยู่ในสภาวะดังกล่าว สิ่งที่ตามมาคือเครื่องมือวัดที่เคยบอกค่าการวัดที่ถูกต้อง อาจบอกค่าที่คลาดเคลื่อนไปจากเดิม ส่งผลให้ผลการวัดที่ได้รับไม่น่าเชื่อถือ หากนำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้งานย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้

ดังนั้นการสอบเทียบจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่ช่วยสร้างความมั่นใจในผลการวัดของเครื่องมือวัดทุก ๆ ประเภท ที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำให้ผลการวัดที่เกิดขึ้นเป็นที่เชื่อถือได้ คือการใช้เครื่องมือวัด ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานนั่นเอง การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑๐ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ ๑๐ อุบลราชธานี มาสาธิตการสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิต และเป็นโอกาสที่ดียิ่งสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่จะได้เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติที่ได้มาตรฐาน สำหรับนำไปเป็นเครื่องอ้างอิง (Local Reference) เครื่องอื่นๆ ซึ่งผลประโยชน์จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนผู้มารับบริการ..

////////////////อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น