พะเยา-มหกรรมการจัดการสุขภาพวะชุมชน

17

สาธารณสุขจังหวัดพะเยาจัดมหกรรมการจัดการระบบสุขภาพวะชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพะเยา โดยมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรขับเคลื่อนที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี หลังพบว่าสถานการณ์สาเหตุการเสียชีวิตอัตราการตายจะเป็นกลุ่มที่เกิดจากโรคเนื้องอก และกลุ่มระบบไหลเวียนโลหิต ซึ่งทางสาธารณะสุขจังหวัดพะเยา จึงมุ่งเน้นให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสุขภาพ

การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกิน ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ กิจกรรมในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งในเรื่องของแผนปัจจุบัน และสุขภาพวะชุมชน ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม มหกรรมสุขภาพวะชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน วิถีพะเยา ที่ทางสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี โดยการร่วมมือร่วมใจ จากประชาชนทุกกลุ่มวัยที่เป็นเจ้าของสุขภาพ ที่จะต้องรับรู้ เรียนรู้ ตระหนัก รู้เตือนตนเอง บอกต่อ แบ่งปัน การจัดการความเสี่ยงด้านพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่ความเปราะบางและปัญหาทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมซึ่งอยากเห็นสังคมคนพะเยา ช่วยกันเฝ้าระวังสอดส่อง ปลูกฝังความรู้ทัศนคติและค่านิยมที่นำไปสู่การปฏิบัติตน และใช้ชีวิตที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาการจัดการระบบสุขภาวะชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีวิถีพะเยา ด้านสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ซึ่งจากสถานการณ์ของคนพะเยาที่เกิดก่อนปี 2561 จะมีภาวะสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ และคุกคามการเข้าสู่สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ โดยมีสาเหตุการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคเนื้องอก อัตราตายสูงที่สุด 164.1 ต่อแสนประชากร ลำดับที่ 2 คือกลุ่มระบบไหลเวียนโลหิต อัตราการตายอยู่ที่ 112.27 ต่อแสนประชากร และอันดับที่ 3 กลุ่มโรคของระบบทางเดินหายใจ อาจตราการตายอยู่ที่ 86.25 ต่อแสน ในกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุ การป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และภาวะเครียดภาวะซึมเศร้าจากการปรับตัว ในสภาวะเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้สภาวะสุขภาพของประชาชนเกิดความเสื่อมถอย

โดยนายแพทย์ ไกรสุข เพชระบุรณิน นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดพะเยา ระบุว่า หน้าที่หลักของทางสาธารณะสุข นั้นจะมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีลดอัตราการป่วยและการตาย ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมในเรื่องของสุขภาพวะชุมชน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะสามารถลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคได้ รวมทั้งในการให้ความรู้เรื่องของแนวทางการป้องกันโรคตลอดจนถึงการใช้ชีวิตประจำวันกับเรื่องของการลดอัตราผู้ป่วยใหม่ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอในเรื่องของสุขภาพวะชุมชนขององค์กรสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในทุกอำเภอ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอในเรื่องของสุขภาพวะชุมชนของ ในทุกอำเภอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวิธีการปฏิบัติและแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดพะเยา

////// ศาสนพล/พะเยา