ยโสธร-เปิดถนนคนเดินสร้างสุขขัวเพอเลอ ห้วยสะแบก

69

ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ร่วมกันเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ขัวเพอเลอ ห้วยสะแบก ถนนคนเดินสร้างสุข เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวบนถนนชยางกูร – อุบลราชธานี เชื่อมสู่จังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่ ขัวเพอเลอ บ้านห้วยสะแบก หรือสะพานไม้เก่า หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์  เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน “เปิดตลาด ถนนคนเดิน ขัวเพอเลอ ห้วยสะแบก” ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมี นายมงคล ปัตลา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายสุพิช  สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา และ นายชัยโรจน์  ธนสันติ พัฒนาการจังหวัดยโสธร ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยภายในงานมีการเปิดจำหน่ายสินค้าชุมชนและมีการฉายภาพยนตร์ เรื่อง เจ็ดสิงห์ตะวันเพลิง เพื่อรำลึกถึงสะพานไม้ ขัวเพอเลอ และกำหนดให้มีการจำหน่ายสินค้าชุมชนภายในถนนคนเดินขัวเพอเลอ แห่งนี้ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ซึ่งจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว 0TOP นวัตวิถี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ใน 9 อำเภอ จำนวน 49 หมู่บ้าน โดยมีบ้านห้วยสะแบก หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย 1 ใน 49 หมู่บ้าน ซึ่งมีทำเลที่ตั้งหมู่บ้านติดถนนทางหลวงหมายเลข 212 ถนนชยางกูร เชื่อมต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ไปต่อจังหวัดอุบลราชธานี และเชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหาร การคมนาคมสะดวก เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการพัฒนาต่อยอดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว มีลำห้วยสะแบกไหลผ่าน มีขัวเพอเลอ (สะพานไม้เก่า) อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทอดข้ามห้วยสะแบกที่สวยงาม และในอดีตเคยใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง เจ็ดสิงห์ตะวันเพลิง มีตลาดชุมชนที่เชื่อมต่อจากขัวเพอเลอ มีหนองน้ำกลางที่สาธารณะไว้เป็นที่พักผ่อนและทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยว เช่น ปั่นจักรยานน้ำ ให้อาหารปลา ฯลฯ เหมาะที่จะปรับแต่งให้เป็นจุดถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นตลาดถนนคนเดินขัวเพอเลอห้วยสะแบกได้ กอปรกับ บ้านห้วยสะแบกเป็นหมู่บ้าน ที่มีผู้นำชุมชนเข้มแข็งมีการบูรณาการทำงานกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้วางแผนในการร่วมต่อยอดพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และจัดทำห้องน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชนได้พิจารณาคัดเลือกให้พื้นที่จังหวัดยโสธร เป็นพื้นที่เพื่อพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของเขตตรวจราชการที่ 14 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) และพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ขัวเพอเลอ ห้วยสะแบก ถนนคนเดินสร้างสุข”พัฒนาต่อยอดให้บ้านห้วยสะแบกเป็นหมู่บ้านที่น่าท่องเที่ยวยิ่งขึ้นพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวรอง ให้แวะชม ชิม ช็อป แชะ แชร์ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักภายในจังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ สร้างรายได้ สร้างรอยยิ้มความประทับใจ สร้างความสุขให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยว และผลักดันให้บรรลุเป้าหมายท่องเที่ยว ชุมชน OTOP นวัตวิถี จังหวัดยโสธรในรูปแบบถนนคนเดินภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถี “ชัวเพอเลอ ห้วยสะแบก ถนนคนเดินสร้างสุข”

             สำหรับขัวเพอเลอ (สะพานไม้เก่า) แห่งนี้ เป็นสะพานไม้ที่ข้ามลำห้วยสะแบกมีอายุไม่ต่ำกว่า 70 ปี เดิมสถานที่แห่งนี้เคยถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง เจ็ดสิงห์ตะวันเพลิง และชาวบ้านร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้มีการบูรณปรับปรุงจนสามารถให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาข้ามลำห้วยได้สะดวก เดิมทีสะพานไม้แห่งนี้เป็นถนนชยางกูรเส้นเดิม แต่ด้วยสะพานไม้ที่แคบจึงมักจะทำให้เกิดอุบัติเหตุรถที่ผ่านสะพานแห่งนี้ชนกันอยู่บ่อยครั้ง จนชาวบ้านเรียกสะพานแห่งนี้ว่า ขัวเพอเลอ ซึ่งเป็นภาษาของภูไท หรือ สะพานเผลอเลอ เพราะชาวบ้านห้วยสะแบกส่วนใหญ่จะเป็นชาวภูไท แต่ในช่วงที่เกิดพายุโพดุลและคากิจิพัดถล่มจังหวัดยโสธรช่วงที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่ากระแสน้ำได้พัดสะพานแห่งนี้จนพังเสียหายไปกับกระแสน้ำ และอยู่ในระหว่างพิจารณาการสร้างสะพานขึ้นมาใหม่ ซึ่งคาดว่าเมื่อแล้วเสร็จจะกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้ที่สนใจกลับมาเที่ยวชมได้อีกครั้ง

                                                    0000000000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี / รายงานจากยโสธร