รอ.นพ. พิชาญศักดิ์ บุญมาศ ประธานบริหาร บริษัท วีพลาสติก เซอเจอรี่ (ประเทศไทย) จากัด เปิดเผยว่า ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และแนวคิดประเทศไทย 4.0 ซึ่งได้มีการกล่าวถึงการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้นวัตกรรมเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผนวกกับประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ซึ่งคาดว่าในปี 2564 จะมีประชากรสูงอายุถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมและการดูแลสร้างเสริมให้มีสุขภาพที่ดี รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ ความงาม และความปลอดภัย

รอ.นพ. พิชาญศักดิ์ ยังกล่าวต่ออีกว่า บริษัท วีพลาสติก เซอเจอรี่ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมสุขภาพและความงาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อเร็วๆนี้ ทางบริษัท วีพลาสติก เซอเจอรี่ (ประเทศไทย) จากัด จึง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างและพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมสัมมนา การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการดาเนินกิจกรรมต่างๆ อันนาไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมสุขภาพ ความปลอดภัย เวชสำอาง และความงามต่อไป

/////////////////
ธีระพล คุ้มสุข /กรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น