ลพบุรี-สำนักงานอัยการจังหวัดเปิดโครงการ สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2562”ภายใต้กิจกรรม “อัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมป้องกันอาชญากรรมเพื่อความยุติความรุนแรง ต่อผู้หญิงและเด็ก”

วันที่ 11 กันยายน 2562 นาย บุญเติม เรนุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2562”ภายใต้กิจกรรม “อัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมป้องกันอาชญากรรมเพื่อความยุติความรุนแรง ต่อผู้หญิงและเด็ก” ณ โรงแรมลพบุรีอินท์รีสอร์ท ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นางจตุพร อาจคงหาญ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี, เจ้าหน้าที่ทหาร, ตำรวจ ,ฝ่ายปกครอง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ทีมสหวิชาชีพ, หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่าย เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ตามที่ สำนักงานกิจการและโครงการในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ดำเนินจัดโครงการ สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2562 โดยสำนักงานอัยการภาค1 ได้คัดเลือก

จังหวัดลพบุรีเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ “สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562ภายใต้กิจกรรม“อัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมป้องกันอาชญากรรมเพื่อความยุติความรุนแรง ต่อผู้หญิงและเด็ก” นี้ขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาระบบประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีการบูรณาการทั้งด้านการทำงาน องค์ความรู้ และทรัพยากรร่วมกันในการส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หญิง เด็กและบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง โดยมีพนักงานอัยการเป็นหลักในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย พร้อมทั้งเพื่อพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุ การคัดกรอง การเฝ้าระวังเด็ก ครอบครัว กลุ่มเสี่ยงในชุมชน การช่วยเหลือคุ้มครองเบื้องต้น และการประสานส่งต่อผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ให้ทีมสหวิชาชีพระดับตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองและพนักงานอัยการสนับสนุนในด้านการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย

โดยกิจกรรมภายในงานได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เรื่อง ความร่วมมือในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก การเสวนาในหัวข้อ “อัยการและเครือข่ายรวมพลังเพื่อช่วยเหลือ คุ้มครองผู้หญิง เด็ก เยาวชนและสถาบันครอบครัวจังหวัดลพบุรี ” และการบรรยายในหัวข้อ การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก และผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562

/////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี//////

แสดงความคิดเห็น