กาฬสินธุ์-กระตุ้นสุขภาพกายสุขภาพจิตสตรีฟิตสู้ภัยน้ำท่วม

16

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จัดอบรมแกนนำสตรีกับการดูแลสุขภาพตนเองด้วยภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางกายและสุขภาพจิต หลังประสบปัญหาภัยน้ำท่วมและเกิดภาวะความเครียด

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม ประธานกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมแกนนำสตรีเมืองกาฬสินธุ์ กับการดูแลสุขภาพตนเองด้วยภูมิปัญญา มีนายมีชัย นาใจดี พัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นางหนูพักตร์ บุญเรืองลือ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตีรีเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้มีนางเฉลิมขวัญ สุริยะวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นักวิชาการสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ให้การอบรม โดยมีแกนสำสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จาก 17 ตำบล เข้ารับการอบรมจำนวนมาก

นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม ประธานกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคาดว่าภายในปี 2583 จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 17 ล้านคน มากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรไทย ขณะที่สตรีและเด็กจะเพิ่มขึ้น เกินกว่ากำลังการให้บริการทางสุขภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ยากจนในชนบท ขณะที่การขยายบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อสม. ยังไม่สามารถบริการได้ทั่วถึง

นางจงกลนีกล่าวอีกว่าการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สตรีจะต้องเรียนรู้ อีกประการหนึ่งคือประเทศไทยเรามีภูมิปัญญาพื้นบ้าน ในการป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาตั้งแต่บรรพบุรุษด้วยสมุนไพรที่หลากหลาย ที่หากนำมาประยุกต์ใช้ด้วยกันก็จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ทางเลือก

“อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ที่พื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ประสบปัญหาภัยน้ำท่วม พื้นที่การเกษตร การประมง ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน ที่อาจเกิดภาวะเครียด คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย  ทั้งในภาวะปกติและภาวะประสบภัย จึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัดให้มีการอบรมความรู้ให้แก่แกนนำสตรี ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางกายและสุขภาพจิต หลังประสบปัญหาภัยน้ำท่วม และนำความรู้ไปขยายผลในชุมชนต่อไป” นางจงกลนีกล่าว

ด้านนายมีชัย นาใจดี พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์กล่าวว่า   ในการอบรมแกนนำสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ดังกล่าว เพื่อให้สตรีนำความรู้ ด้านการใช้ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพ ทั้งในส่วนของโภชนาการ โดยรับประทานอาหารให้เป็นยา รวมทั้งการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย หาโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมชุมชน และเพื่อต่อยอดในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน ตามศักยภาพในการพัฒนาตนเองและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขและอบอุ่น ทั้งนี้ในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ก็จะได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ของใช้ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมอีกด้วยยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์