ลพบุรี-อบรมป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับลิง

108

ลพบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบเพื่อประสานการปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับลิง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนารูปแบบเพื่อประสานการปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับลิง จังหวัดลพบุรี” ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาลิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาลิงและฝึกฝนทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ปัญหาผลกระทบเกี่ยวกับลิงจังหวัดลพบุรี โดยใช้กลไกของศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการปัญหาลิงจังหวัดลพบุรี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 35 หน่วยงาน มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 80 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2562 การอบรมเป็นการบรรยาย อาทิ ชุดการเรียนเรื่อง นิเวศวิทยาและธรรมชาติของลิง วิทยากรจาก ดร.กิตติชัย รัตนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ชุดการเรียนเรื่องเทคนิคและการปฏิบัติในการควบคุมความเป็นอันตรายของลิงต่อคน วิทยากรโดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี, ชุดการเรียนเรื่องรูปแบบทางพฤติกรรมที่ส่งผลต่อปัญหาและผลกระทบของลิงกับคน วิทยากรโดย นายศุภากร ปทุมรัตนาธาร และชุดการเรียนเรื่องมาตรการในการเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากลิง วิทยากรโดย นายแพทย์วิศิษฏ์ อาศัยธรรมกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการติดตามกลไกการป้องกันคุ้มครองสัตว์

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากประชากรลิงที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีมาโดยตลอด ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งในรูปของการแต่งตั้งคณะกรรมการจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อวางแผนแก้ปัญหาการสำรวจข้อมูลเชิงวิชาการการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวางแผนดูแลและควบคุมประชากรลิง การสร้างสถานที่รองรับการอพยพลิง และการเคลื่อนย้ายลิงไปฝากเลี้ยงที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลิง มีอุปนิสัยซุกซน ต้องการกินอาหารตลอดเวลา ซึ่งมีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันพื้นที่ที่ลิงอาศัยไม่มีแหล่งอาหารในธรรมชาติที่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเกิดการแย่งชิงอาหารจากประชาชนมีการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่เกษตรและบ้านเรือนประชาชน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตชุมชน จึงสมควรส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากลิงอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองบนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและพฤติกรรมลิง สิ่งที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาประสบความสำเร็จได้นั้นต้องได้รับความร่มมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชน ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นหลักในการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องในลักษณะคนกับลิงอยู่ร่วมกันได้

//////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี///////