ขนส่งจังหวัดยโสธรจัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณมหิศราภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี

DCIM100MEDIADJI_0050.JPG

 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร 15 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณมหิศราภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรได้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนที่ผ่านการศึกษาอบรมเป็นบุคลากรที่มีจิตสำนึกและทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในอนาคต เป็นการวางรากฐานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนให้มีจิตสำนึกในการใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัยและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ทั้งที่ได้มีการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก จึงควรที่จะได้รับการปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกตั้งแต่ในขณะเป็นเด็กและเยาวชนเพื่อให้ประเทศชาติมีคุณภาพ มีวินัย มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในอนาคต การอบรมตามโครงการดังกล่าวได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตจังหวัดยโสธร จำนวน 700 คน ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.)สำหรับการอบรมในวันนี้มีเด็กนักเรียนและเยาวชนเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 320 คน

DCIM100MEDIADJI_0041.JPG

                                                        00000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี  /รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น