วันที่ 21 ส.ค. 2562 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ และภาคเอกชน ประกอบพิธีเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำปฏิญาณถวายความจงรักภักดี ประกาศเจตนารมณ์การเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังมีส่วนราชการในระดับจังหวัดและอำเภอ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมกว่า 32 หน่วยงาน ออกหน่วยมาให้บริการแก่ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 บ.นาเจริญ ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

จากนั้นได้พบปะประชาชนและผู้นำในท้องถิ่น พร้อมรับฟังรายงานข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหา และความต้องการในด้านต่างๆ และมอบเงินทุนอุปการะเด็ก จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจำนวน 6 ทุน/ละ 1,200 บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 20 ทุน/ละ 2,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จากสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัว จำนวน 20 ราย/ละ 1,000 บาท นอกจากนี้ได้มอบพันธุ์ปลาจำนวน 100,000 ตัวให้กับผู้นำชุมชนไปปล่อยในหนองน้ำสาธารณะ เพื่อเป็นห่วงโซ่อาหารในชุมชน ซึ่งโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ถือเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อต้องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ให้เข้าถึงบริการของรัฐ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการในทุกพื้นที่ และเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยมีการจัดบูทบริการให้คำแนะนำแก่ประชาชน เช่น การให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ การให้คำปรึกษาด้านเกษตร การให้คำปรึกษาเรื่องร้องทุกข์ เรื่องที่ดิน เรื่องน้ำ เรื่องไฟ เรื่องกฎหมาย แจกพันธุ์ไม้ พันธุ์ปลา เป็นต้น ..

แสดงความคิดเห็น