ลพบุรี-ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และผลการปฏิบัติตามพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร หมู่ 3 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี  ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา (รุ่นที่ 2 ) และผลการปฏิบัติตามพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ แผนพัฒนาโรงเรียน  , ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา , ผลการปฏิบัติตามพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 , สถานภาพของนักเรียนทุน และ โครงการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ องคมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม กระบวนการสร้างความรู้ฝึกทักษะตามหลักวิชาการ ควบคู่คุณธรรมสู่ความพอเพียง และกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

จากนั้น เวลา 13.00 น. คุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางต่อไปยัง โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า (โกรก-รก-ฟ้า) ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมี นางยุพิน  น้อมน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมบุคลากร และนักเรียน  รวมถึงการดำเนินงาน ในโครงการกองทุนศึกษา  ผลการปฏิบัติตามพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยผู้บริหารสถานศึกษา  ได้มีการนำเสนอผลสำเร็จ จากการดำเนินงานตามโครงการกองทุนศึกษา และโครงการที่กำลังดำเนินการในปีการศึกษา 2562 ให้องคมนตรีรับทราบ อาทิ โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  โครงการหนึ่งชั้นหนึ่งอาชีพ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการ 1 ชั้น 1 ความดี โครงการปลูกผักตามฤดูกาล โครงการปลูกผักไฮโดรน้ำนิ่ง เป็นต้น

ทั้งนี้ องคมนตรี ได้เน้นย้ำ การดำเนินงาน ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานเพิ่มเติมว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้านคือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  2. มีพื้นฐานชีวิต อุปนิสัย ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีคุณธรรม 3. มีอาชีพ มีงานทำ และ 4. เป็นพลเมืองดี

สำหรับโครงการกองทุนการศึกษา ก่อตั้งขึ้นโดยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีกระแสพระราชดำรัส กับประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี เพื่อดำเนินการด้านการศึกษา และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนและครู โดยพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้คณะองคมนตรี ดำเนินการจัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเริ่มดำเนินการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เพื่อสร้างคนดีให้แก่แผ่นดิน เริ่มพัฒนาโรงเรียน ให้พอแก่การเรียนการสอนตามสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนตั้งอยู่ และไม่ให้ห่างจากโรงเรียนในเมืองเกินไป พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียน พัฒนาความรู้ความสามารถแก่ครู รวมทั้งการให้สวัสดิการแก่ครูด้วย

//////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี///////

แสดงความคิดเห็น