ยะลา-แจ้งความผู้บริหารสถานศึกษา ละเลย ปฏิบัตหน้าที่ พรบ.ยาสูบ

543

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยะลา เข้าแจ้งความ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดยะลา ให้ดำเนินคดีในข้อหา ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เป็นรายแรกของจังหวัด

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พระราชบัญญัติ คุ้ม ครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานานถึง 25 ปี รวมทั้งมีบทบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลทำ ให้การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครอง สุขภาพอนามัยของประชาชนจากโรคภัยที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นรัฐภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco Control: WHO-FCTC) ดังนั้น จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไข และจัดทำกฎหมายฉบับใหม่ขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากร ที่สำคัญของชาติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาดังกล่าว โดยมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป นั้น

   ในส่วนของจังหวัด ตาม มาตรา 21 ให้มีคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนสิบสามคน ได้แก่ อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดซึ่งเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายหนึ่งคนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด สรรพสามิตพื้นที่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งหนึ่งคน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจำนวนสามคน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหกคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุข กฎหมาย นิเทศศาสตร์หรือ สื่อสารมวลชน การคุ้มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และด้านอื่น ที่เป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ด้านละหนึ่งคน ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจำนวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อขับเคลื่อนในการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์กับประชากรโดยส่วนรวมของชาติ

   ที่ จ.ยะลา  เมื่อวานนี้ 19 ส.ค.62 เวลา 17.59 น. นางบุษยมาศ  อิสดุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดยะลา ได้เดินทางไปร้องทุกข์ต่อ พ.ต.ต.ยูสรอน  อับดุลซามะ สว.(สอบสวน) และ พ.ต.ท.ธัธชัย  สุวรรณ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลาให้ดำเนินคดีกับ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตยะลา ในความผิดฐานไม่จัดให้มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่าเป็นเป็นเขตปลอดบุหรี่ ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่ ไม่แสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ไม่แสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามมาตรา 43(1) หรือเขตสูบบุหรี่ตามมาตรา 44(1)ที่ผู้ดำเนินการจัดให้มี  เหตุเกิดบริเวณด้านหลังอัฒจันทร์ สนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา เหตุเกิดเมื่อวันที่ 18 ส.ค.2562 ที่ผ่านมา ซึ่ง  พ.ต.ต.ยูสรอน อับดุลซามะ พนักงานสอบสวนเวร ได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้ว และได้สอบสวนปากคำ นางบุษยมาศ  อิศดุล ผู้กล่าวหาไว้แล้ว จึงรับคำร้องทุกข์คดีอาญาเลขที่ 993/2562 เพื่อจักได้ดำเนินการการสอบสวนต่อไป

   สำหรับการแจ้งความร้องทุกข์ ในคดีอาญา การละเลยไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ของจังหวัดยะลา ซึ่งถือว่าเป็นรายแรกของจังหวัดยะลาที่ถูกการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ต่อผู้บริหารสถานที่ราชการ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้วย ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ได้เคยนำหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดและอำเภอ ประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ ประจำปี 2562” ในการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด ในคราวการประชุมกรมการจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2562 ไปด้วยแล้ว

////////////////////////

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา