จ.เลย  คณะคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  (คทช)  เดินหน้าพัฒนาแก้ปัญหา”คนอยู่กับป่า”พื้นที่ อ.นาแห้ว จ.เลย

 จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยมีนายกมล นวลใย  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)(สจป6) ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เลย รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่คทช.อำเภอนาแห้ว โดยมีนายอำเภอนาแห้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต.และผู้นำชุมชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเครือข่ายภาคประชาชนในฐานะคณะทำงานนาแห้วโมเดลนำโคยนายยลชาญ  กมลรัตน์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงาน คทช.อำเภอนาแห้ว จ.เลย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช) ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 1-2 ท้องที่อ.นาแห้วจ.เลย “นาแห้วโมเดล” 

นายยลชาญ  กมลรัตน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเลย  กล่าวว่า จากการประชุมเมื่อวันที่ 6 ส.ค.2562  ที่ผ่านมา   คณะทำงานฯได้นำเสนอผลการดำเนินงานและร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติตามกรอบนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยเฉพาะในพื้นที่ลุมน้ำชั้น 1,2 ซึ่งที่ประชุมพร้อมขับเคลื่อนให้ความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ป่าในพื้นที่ที่อยู่ในโครงการ คทช. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน แต่ขณะเดียวกันราษฏรสามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรควบคู่พร้อมๆกันไปได้  โดยมีเป้าหมายปลูกไม้ยืนต้น(ไม้ป่า)20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่เป็นแปลงที่ดินทำกิน ซึ่งสจป.6 (อุดรธานี)ได้ทำการสำรวจไว้แล้วโดยมีราษฏรร่วมดำเนินการตามโครงการในระยะแรก(เฟส1)จำนวน  745 ราย พื้นที่ดำเนินการ  7,266 ไร่  โดยราษฏรทุกรายพร้อมให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูสภาพป่าไปพร้อมๆกับการปรับสมดุลย์การปลูกพืชเกษตรกรรม  ซึ่งในระยะต่อไปราษฏรสามารถปลูกต้นไม้(พืชเกษตร) เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ เช่น ปลูกป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่าง ซึ่ง สจป.6 (อุดรธานี) พร้อมสนับสนุนให้ปชช.เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ต่อไป  ในการนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงานปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 (คทช.) อ.นาแห้ว จ.เลย  การแจกกล้าไม้เพื่อให้ราษฏร นำไปฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1,2 ดังกล่าว โดยมีเป้าหมายปลูกในพื้นที่สูงชันในปีนี้ 300,000 กล้า ที่ประชุมได้เชิญชวนทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามโครงการ “นาแห้วโมเดล” เพื่อเป็นการแก้ปัญหาคนอยู่กับป่า   ปํญหาที่ดินทำกินของราษฏร พร้อมๆไปกับการแก้ปัญหาการเสื่อมสภาพของพื้นที่ต้นน้ำสูงช้นไปในคราวเดียวกัน ในการนี้ที่ประชุมได้หารือเรื่องความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชน ในการขับเคลื่อน “นาแห้วโมเดล” ให้เป็นโมเดลแห่งความร่วมมือในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และพัฒนาดินทำกิน ความเป็นอยู่ของราษฎรให้สำเร็จและยั่งยืน พร้อมให้การต้อนรับเยี่ยมชมของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯต่อไป โดยโครงการดังกล่าวได้เดินหน้าตามลำดับในวันที่ 25 ส.ค.2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะจะเดินทางเปิดยุทธการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติเป็นการนำร่อง ขึ้น ให้” คนอยู่กับป่า” ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านแสงภา    ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

———————-///——————

บุญชู  ศรีไตรภพ  จ.เลย

แสดงความคิดเห็น