จังหวัดศรีสะเกษ ผุดไอเดียพื้นที่สร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน “ปิดเทอมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์วันว่าง” นำเยาวชนจาก 20 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ มาเข้าค่าย คิดเอง กำหนดเอง ขยายเอง

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัยชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาร่วมพูดคุยในเวทีการพัฒนาศักยภาพ และปฐมนิเทศโครงการย่อย ปิดเทอมสร้างสรรค์ ที่จัดขึ้นโดย หน่วยการจัดการเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการ “พัฒนากลไกหน่วยจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์และสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ” โดยการสนับสนุนของ สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยการคัดเลือกเด็ก – เยาวชน จาก 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ มาเข้าค่ายอยู่ด้วยกัน 2 วัน

โดย นายธงชัยชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพูดคุยว่า สถานการณ์ปัญหา ในเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการพัฒนาการของเด็กทั้งในเรื่องการขาดภูมิคุ้มกันกาย ใจ การรู้ไม่เท่าทันสื่อเทคโนโลยี การขาดการเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาเก่ากับความเป็นสมัยใหม่ของเด็กเยาวชน อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านเด็กและเยาวชนในการสร้างเสริมสุขภาพในจังหวัดศรีสะเกษ ยังไม่ครอบคลุม ที่ผ่านมากลุ่มคนทำงานด้านเด็กและเยาวชน มีความพยายามหาแนวทางแก้ไขหลายประเด็น หลายวาระโดยที่เน้นการพัฒนาให้ เด็ก เยาวชนลุกขึ้นมาเป็นแกนนำในการปกป้องแก้ไขสถานการณ์โดยมีผู้ใหญ่ องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมคอยให้การสนับสนุนทางด้านความคิดและกระบวนการพัฒนา แต่ยังพบว่าการแก้ไขโดยภาพรวมยังมีข้อจำกัด ขาดความต่อเนื่อง และต้องใช้พลังการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชนมาเสริมสร้างให้มีภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิตและใช้ความสร้างสรรค์แสดงออกในสิ่งที่ดีงามถูกต้อง สามารถเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อเด็กและเยาวชนในวงกว้างได้ โดยกลุ่มเยาวชนที่ขับเคลื่อนงานด้านเด็ก รวมตัวกันภายใต้ “สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ” มีเป้าหมายเพื่อรวมพลังเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษให้กล้าแสดงออก เป็นแกนนำในการปกป้องเพื่อนจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลาย รวมถึงสร้างทักษะชีวิตให้เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยง นโยบายสาธารณะจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งยังเป็นหน่วยจัดการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ (Node flagship) มีเป้าหมายพัฒนาเพื่อคนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง โดยศูนย์ฯ จะเป็นหน่วยปรึกษาการขับเคลื่อนกิจกรรมของเด็ก เยาวชนใช้แนวคิด “เด็กนำผู้ใหญ่หนุน”

ซึ่ง นายสุพิชญ์ ลาลุน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.28 ที่ปรึกษาหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ / ที่ปรึกษาสมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ จากประสบการณ์ของทีมงานที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ มาอย่างต่อเนื่อง      มีเจตนาในการพัฒนาสังคมสุขภาวะ รวมทั้งการสนับสนุน และเสริมพลังกลุ่มเด็กเยาวชนให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดกระจายโอกาสการเข้าถึงประเด็นงานสุขภาวะและพัฒนาความสามารถของเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกิดความคิด ความกล้าแสดงออกใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ เกิดการรับรู้โทษพิษภัย ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และมีทัศคติ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสามารถเกิดเยาวชนต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ และเครือข่ายต่อไป “จะปิดเทอม หรือวันว่าง ก็สร้างสรรค์ได้ ด้วยมือเด็ก เยาวชน”

////////////////////

แสดงความคิดเห็น