จังหวัดยโสธรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกดอกกระเจียวหวานอินทรีย์ส่งจำหน่ายเป็นรายได้และให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ภายใต้วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธรที่ว่า ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน

ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวสิริมา  วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และนางอังคณา  บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร เดินทางไปพบปะและตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกกระเจียวหวานบ้านโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีการปลูกดอกกระเจียวหวานในพื้นที่เพื่อเก็บดอกส่งจำหน่ายเป็นรายได้โดยเน้นการปลูกดอกกระเจียวหวานอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์และจำนวนเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มเกษตรกรรุ่นใหม่และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้โดยอาศัยการขยายผลจากกลุ่ม หรือเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดยโสธรมีเกษตรกรคนรุ่นใหม่ปรากฏตัวเพิ่มขึ้นจำนวนมากสำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆเคยมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาอาชีพต่างๆนอกจังหวัดยโสธร แต่ได้หันหลังกลับคืนสู่ภูมิลำเนาเพื่อมาทำการเกษตรโดยใช้วิทยาการความรู้และประสบการณ์ในการทำงานมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ขยายผลตามหน้าที่ YFC ( Yasothon’s Young Farmer Club) ภายใต้วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธรที่ว่า ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน ภายใต้บันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาเกษตรอิทรีย์วิถียโสธร ระหว่างจังหวัดยโสธร กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 ซึ่งกำหนดให้จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์และจำนวนเกษตรกรผู้ทำเกษตรอินทรีย์ให้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกกระเจียวหวานบ้านโคกนาโก มีสมาชิก จำนวน 72 ราย ผ่านการรับรองอินทรีย์ จำนวน 18 ราย พื้นที่เพาะปลูกดอกกระเจียวหวาน จำนวน 62 ไร่ ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เน้นเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชนมีการทำงานบูรณาการหลายหน่วยงาน ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนได้นำการปลูกดอกกระเจียวหวานอินทรีย์เข้าไปบรรจุในหลักสูตร ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านโคกนาโก เข้าประกวดเป็นโรงเรียนต้นแบบ ผ่าน 1 ใน จำนวน 20 โรงเรียน ในระดับประเทศ

                                                         000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี/ รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น