จังหวัดศรีสะเกษ นำส่วนราชการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนและสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบัวหุ่ง อำเภอราศีไศล

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนเชิงรุก  พร้อมเข้าไปรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการเร่งด่วนของประชาชนในเชิงประจักษ์ โดยจัดขึ้นภายในโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบัวหุ่ง  อำเภอราษีไศล วัตถุประสงค์สำคัญคือต้องการให้ทุกส่วนราชการได้ใกล้ชิดประชาชน ลดช่องว่างระหว่างกัน สร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน อันจะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการภาครัฐอย่างรวดเร็ว

โอกาสนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส และ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้อีกด้วย

สำหรับปัญหาความเดือดร้อนและต้องการเร่งด่วนที่ฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นได้นำเสนอต่อ   ว่าที่ร้อยตรี ธราธร แข็งขัน นายอำเภอราษีไศล เพื่อรายงานและรับความช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ การก่อสร้างถนนเพิ่มเติมให้เชื่อมต่อครอบคลุมกันทั้งตำบลใน 17 หมู่บ้าน จำนวน 3 เส้นทาง ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และใช้เพื่อการเกษตร อีกทั้งต้องการขุดลอกคูคลองเพื่อระบายน้ำและช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง รวมงบประมาณที่เสนอขอรับดังกล่าวประมาณ 7 ล้านบาท

เบื้องต้นในปี 2562 จังหวัดได้จัดสรรงบประมาณให้อำเภอราษีไศลไปกว่า 35 ล้านบาท  นำไปจัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะสนับสนุนภาคการเกษตรและการสัญจรคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวตำบลบัวหุ่ง และชาวอำเภอราษีไศลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

แสดงความคิดเห็น