ลพบุรี-โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีเปิดการใช้เครื่องฉายรังสี 3 มิติ แบบเกลียวหมุน ( Tomotherapy) เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องด้วยภาพ 3 มิติแบบ real time ( CT )

นายแพทย์. เกียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ได้เป็นประธานเปิดการใช้ เครื่องฉายรังสี 3 มิติ แบบเกลียวหมุน ( Tomotherapy) ณ กลุ่มงานรังสัรักษา โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามที่ นายแพทย์ชัยพร กันกา อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีได้ให้นโยบาย และมอบหมายให้งานรังสีรักษา กำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้านรังสีรักษา ทางด้านนายแพทย์ เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จึงได้ขอเสนอรับการจัดสรรงบประมาณ ในการจัดซื้อ เครื่องฉายรังสี 3 มิติ แบบเกลียวหมุน ( Tomotherapy) ในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ และ ต่อมาทางกรมการแพทย์ ได้อนุมัติและ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งเครื่องดังกล่าว และตอนนี้ได้ดำเนินการติดตั้ง เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง นับเป็นเครื่องฉายรังสี 3 มิติ ที่มีความทันสมัยและมีศักยภาพ สูง และเป็นเครื่องแรกในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค และเป็นเครื่องที่ 4 ของประเทศ เครื่อง Tomotherapyouhสามารถให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยำ

โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องด้วยภาพ 3 มิติแบบ real time ( CT ) ที่มีความสะดวกและรวดเร็วในทุกครั้งที่มีการฉายรังสี สามารถรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้ทุกอวัยวะ เช่นโรคมะเร็งสมอง โรคมะเร็งไขสันหลัง โพลงจมูก ลำคอ หลอดอาหาร เต้านม ปอด อวัยวะช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยโรคที่มีขนาดยาว หรือมีก้อนหลายก้อน เป็นต้น ที่ผ่านมา งานรังสีรักษาได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยพัฒนาแพทย์ นักฟิสิกส์การแพทย์ และนักรังสีการแพทย์ ไปฝึกอบรมทั้งการวางแผนการรักษา การตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำ และการใช้งานเครื่องฉายรังสีดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา จนมีความพร้อมและสามารถให้การรักษาผู้ป่วย และสามารถเริ่มให้บริการรักษาผู้ป่วยร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญจาก ประเทศฝรั่งเศส และ อเมริกา แล้วตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคมที่ผ่านมา นับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของทีมรังสีรักษาและของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เป็นอย่างยิ่ง

//////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี///////

แสดงความคิดเห็น