รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ๑ เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ ได้นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ให้ก้าวสู่เมืองแห่งกีฬา


วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ๑ เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ มีนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ ได้นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการวิจัยของไทยและต่างประเทศให้มีคุณภาพไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ เชิงสังคมและชุมชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 2,000 คน โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทีมสหสาขาทั้งภายในและต่างประเทศ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ การประกวดผลงานด้วยวาจาและโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการ การจัดเวทีสาธิตการออกกำลังกาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อก้าวสู่เมืองกีฬา “Sport city” และประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 มีสุขภาพที่ดีต่อไป


นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จะเห็นว่าปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีสาเหตุสำคัญ ได้แก่ การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ มีภาวะอ้วน การบริโรคอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วน เช่น รับประทานอาหารหวาน ไขมันสูง เหล่านี้ ทำให้ในปัจจุบันมีอุบัติการณ์ป่วยด้วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น สำหรับภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข มีหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสภาพของประชาชน โดยขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ด้านบริการเป็นเลิศ ด้านบุคลากรเป็นเลิศ และด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายสำคัญให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน


เป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่เขตสุขภาพที่ 9 ในฐานะตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลประชาชนกว่า 6 ล้านคนใน 4 จังหวัด นครชัยบุรินทร์ ได้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอ ประกวดผลงานทางวิชาการ เยี่ยมชมผลงานวิจัย และนวัตกรรม อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย และผู้สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลงานไปใช้ปรับปรุงพัฒนาในด้านการกีฬา การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และที่สำคัญได้สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ให้ก้าวสู่เมืองแห่งกีฬา “SPORT CITY” ตามที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดได้นำความรู้จากการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้และสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนต่อไป

////////////////////
สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์

แสดงความคิดเห็น