ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรจัดการประชุมสัมมนาการเฝ้าระวังป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เข้าใจ รู้ทัน ร่วมป้องกัน โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกร และผู้เกี่ยวข้องในการผลิตสุกรในพื้นที่จังหวัดยโสธรให้ตระหนักรู้ถึงความรุนแรงของโรค

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะกรีนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดการประชุมสัมมนาการเฝ้าระวังป้องกันและเตรียมความพร้อม รับมือการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เข้าใจ รู้ทัน ร่วมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับบริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัดและบริษัทในเครือ จัดการประชุมสัมมนาการเฝ้าระวังป้องกันและเตรียมความพร้อม รับมือการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เข้าใจ รู้ทัน ร่วมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยจากทุกอำเภอ  โรงชำแหละสุกรและผู้จำหน่ายเนื้อสุกรในพื้นที่จังหวัดยโสธร  จำนวน 215 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้

นายปัญญา   มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เนื่องจากพบว่า มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ ลาว  กัมพูชาและล่าสุดพบที่ประเทศพม่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้ตระหนักถึงการระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายในธุรกิจการผลิตสุกรอย่างมหาศาล   กรมปศุสัตว์ได้กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าประเทศไทยโดยเข้มงวดตรวจสอบ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกร การบังคับใช้กฎหมายโรงฆ่าสุกรเถื่อน  การสำรวจและประเมินความเสี่ยงฟาร์มสุกรทุกฟาร์ม  การตรวจสอบเขียงจำหน่ายเนื้อสุกร  การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรให้มีการเข้มงวดการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในทุกพื้นที่  โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับอาการ ของสุกรที่ติดโรคอหิวาต์แอฟริกาจะแสดงอาการไข้สูง นอนสุมกัน มีผื่นแดงหรือจุดเลือดออกตามใบหู ลำตัว พื้นท้อง ไอหอบและแท้ง   โรคนี้ป่ายแล้วตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีวัคซีน ไม่มียารักษา เชื้อโรคนี้มีความคงทนในสภาวะอากาศภูมิอากาศเนื่องจากมีเกราะป้องกันถึง 2 ชั้น และที่สำคัญไม่ติดคน ซึ่งจังหวัดยโสธรได้ดำเนินการตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ ได้แก่การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรถึงความร้ายแรงของอาการแนวทางการป้องกันแก่ประชาชน เร่งรัดขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและประเมินความเสี่ยง   จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  เข้มงวดการเคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่า   การตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และย้ำกับประชาชนผู้บริโภคเนื้อสุกรอย่าตื่นตระหนกเพราะโรคโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่ติดสู่คน แต่ประชาชนควรบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุกเท่านั้น สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต้องดูแลระมัดระวังไม่ให้เชื้อโรคเข้าฟาร์มต้องมีระบบป้องกันแบบชีวภาพและที่สำคัญห้ามนำอาหารที่มีส่วนประกอบของสุกรไปรับประทานในฟาร์มหรือเป็นอาหารของสุกร

                         0000000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี/ รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น