น่าชื่นชมยินดีที่ “ชาวอำเภอสูงเนิน” เมืองโคราช ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันผลักดันให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ริมสถานีรถไฟสูงเนิน ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี เนรมิตสถานที่เป็นศูนย์รวมสิ่งอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของสถานีรถไฟสูงเนิน คงไว้ให้เป็นมรดกสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน


นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรม อ.สูงเนิน บอกว่า ผลสืบเนื่องจากความเจริญของเมือง มาสู่การลงทุนเมกกะโปรเจ็กท์ “รถไฟรางคู่-รถไฟความเร็วสูง” ทำให้อาคารสถานีรถไฟสูงเนิน จำเป็นต้องถูกรื้อถอนออก เพื่อขยายระบบรางรถไฟให้ทันสมัยตามแผนงาน ซึ่งอาคารสถานีรถไฟสูงเนินแห่งนี้ มีความสำคัญต่อชาวสูงเนินเป็นอย่างมาก มีอายุยาวนานมากกว่า 100 ปี


ที่ชาว อ.สูงเนินภาคภูมิใจเป็นที่สุด คือ เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่ทั้ง 2 พระองค์ได้เสด็จทางรถไฟพระที่นั่ง และเสด็จประทับ ณ สถานีรถไฟสูงเนิน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2498 ในโอกาสที่เสด็จเยือน จ.นครราชสีมา เป็นครั้งแรก ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปีติแก่ชาว อ.สูงเนิน เป็นล้นพ้น
ขณะเดียวกัน สถานีรถไฟสูงเนิน ยังมีความสำคัญของหัวรถจักรไอน้ำขบวนเล็ก ที่ได้ฉายาว่า “เจ้ารถไฟเล็กสูงเนิน ผู้ปิดทองหลังพระ” มีภารกิจบรรทุกเศษไม้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับหัวรถจักรไอน้ำที่ต้องมาจอดรอต้มน้ำให้เดือดที่สถานีสูงเนิน เพื่อใช้เป็นพลังไอน้ำขับเคลื่อนขบวนรถไฟ ซึ่งเป็นสิ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นอนุสรณ์สู่คนรุ่นหลัง ทั้งนี้ อาคารสถานีรถไฟสูงเนิน จะกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่โดดเด่นของ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยือนทุกเมื่อ.

//////////////////
นันทวัฒน์. อุ่มพิมาย. นครราชสีมา. ภาพ/ข่าว

แสดงความคิดเห็น