วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่สวนสาธารณะ บ้านคำหมื่น ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายจำรัส กังน้อย ปลัดจังหวัดบึงกาฬ และท่านไมจอม วันนะสารคำ เจ้าเมืองเมืองปากซัน สปป.ลาว ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้คืนผืนป่าอาเซียน ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและราษฎรในตำบลไคสี และราษฎรบ้านหางซิง เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากวันนี้

พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ ผกก.ตชด.24 กล่าวว่า กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ได้ดำเนินงานโครงการผืนป่าอาเซียน ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถือเป็นพันธกิจที่สำคัญในการสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดน ของกองทัพบกเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ผืนป่าตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เกิดพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ตามแนวชายแดน และพื้นที่ใกล้เคียง จนได้ชื่อว่าเป็นปอดแห่งภูมิภาค ทั้งนี้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ผืนป่าจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนตามแนวชายแดนความ ร่มรื่นสวยงาม สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปได้ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับประชาชนในพื้นที่บ้านคำหมื่น ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ รวมทั้งประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ และประชาชนบ้านหางซิง เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งน้ำ อาหาร เป็นแหล่งสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งสองประเทศรวมทั้งภูมิภาคอาเซียน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีการ ปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น เพื่อประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ให้มีความสมบูรณ์ ให้เป็นป่าของชุมชน และเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนทั้งสองฝั่งไทย ลาว รู้จักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข..

 

แสดงความคิดเห็น