รองอธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจและประเมิน คัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุขระดับประเทศ บ้านเชินเหนือ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ที่มีการบริหารชุมชนเป็นต้นแบบในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืน


นายศักดิ์ชัย แต่งฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะลงพื้นที่บ้านเชินเหนือ ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจและประเมิน คัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุขระดับภาค โดยมีนายชินกร แก่นคง นายอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ- ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน นำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ในระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการหมู่บ้านในทุกๆด้าน ประสบผลสำเร็จเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
สำสำหรับบ้านเชินเหนือ เป็นหมู่บ้านสุดท้าย ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นหมู่บ้าน ดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ในระดับเขต ด้วยความเป็นหมู่บ้านที่สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มีจุดเด่นคือการทอผ้าขิด และผ้าฝ้าย ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งเยาวชนที่นี่ มีการละเล่นลูกสะบ้า ที่สืบทอดมาจากรุ่นก่อนจนถึงวัยเด็กๆ และถือว่าเป็นชุมชนเดียวในประเทศไทย


รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า จากการตรวจประเมินหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 5 จังหวัด จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน ปรากฏว่า ทุกหมู่บ้าน มีความพร้อม ทั้งเรื่องสะอาด ความเป็นอยู่อาศัยที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง แต่มีส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ในการตอบคำถามคณะการประเมินผลงาน คือในเรื่องของตัวเลขที่ไม่ชัดเจน ซึ่งบ้านเชินเหนือ อำเภอภูผ่าม่านแห่งนี้ ที่ผ่านการคัดเลือกมาจากระดับเขต ยอมรับเป็นหมู่บ้านตัวอย่างได้ เนื่องจากมีความสะอาด โดยสังเกต ได้ว่า ทั้งหมู่บ้านไม่มีถังขยะให้เห็น นั้นก็คือชาวบ้านมีการจัดเก็บขยะ ได้เอง ด้วยการขัดแยกขยะครัวเรือน ซึ่งหมู่บ้านอื่นสามารถนำเอาเป็นแบบอย่างได้

////////////////////////////////////

ข่าว/ภาพ กัมพล ดวงชิน

แสดงความคิดเห็น