กรมประมงส่งที่ปรึกษา ผู้ตรวจกรมประมง และผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อรับฟังปัญหาและผลกระทบของกลุ่มชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังลุ่มน้ำโขง กรณีสถานการณ์จากการลดระดับของน้ำในแม่น้ำโขง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย นายธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษากรมประมง พร้อมผู้ตรวจกรมประมง และผู้บริหารกรมประมง ได้ร่วมประชุมรับฟังปัญหาและผลกระทบของกลุ่มชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังลุ่มน้ำโขง กรณีสถานการณ์จากการลดระดับของระดับน้ำในแม่น้ำโขง ที่มีระดับต่ำกว่าระดับน้ำโขงต่ำสุดในรอบ 50 ปี

นายธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษากรมประมง กล่าวในการประชุมว่า จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขง มีเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลในกระชังอยู่ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอท่าบ่อ และอำเภอศรีเชียงใหม่ โดยได้ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงไว้ จำนวน 282 ราย รวมกว่า 4,160 กระชัง มีผลผลิตกว่า 18,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งจากสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาจนอยู่ในระดับต่ำ และในช่วงวันที่ 18-19 กรกฎาคม 62 ที่ผ่านมา มีสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลที่เลี้ยงในกระชัง จำนวน 80 – 100 ราย ได้รับผลกระทบ เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ปลาขาดออกซิเจนและตาย มีผลผลิตที่ได้รับความเสียหายกว่า 100 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท กรมประมงจึงได้แนะนำให้เกษตรกรนำปลานิลที่ได้รับความเสียหายที่ลอยหัวใกล้ตายหรืออ่อนแอไปแปรรูปทำปลาร้าส่งขายให้กับพ่อค้า-แม่ค้าในจังหวัดใกล้เคียง ในราคากิโลกรัมละ 25 บาท เพื่อบรรเทาความเสียหาจากที่ปกติปลานิลขนาด 1 – 1.2 กิโลกรัมต่อตัว จะมีราคากิโลกรัมละ 60 บาท ส่วนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินภายในจังหวัดหนองคาย ที่เลี้ยงปลาหมอ ปลาดุก ปลานวลจันทร์ ขณะนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อากาศร้อนดังกล่าว เบื้องต้นได้แนะนำให้เลือกพื้นที่น้ำลึกในการเลี้ยง ไม่เลี้ยงจำนวนมากจนแน่นกระชัง เลือกใช้อาหารที่มีคุณภาพและลดปริมาณการให้อาหารลง ทำความสะอาดกระชังอยู่เสมอ ตรวจสุขภาพปลาที่เลี้ยงเป็นประจำ เพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยการติดตั้งเครื่องพ่นน้ำลงในกระชัง และควรมีการวางแผนในการเลี้ยง หรืองดเว้นการเลี้ยงในช่วงหน้าแล้ง เป็นต้น.

………………….

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย

แสดงความคิดเห็น