วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ตามที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในห้วงวันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2562  พร้อมนำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า 500 คน ร่วมใจใส่เสื้อเหลือง หมวก และผ้าพันคอพระราชทาน ปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้ 3 ชนิด คือต้นราชพฤกษ์ ต้นพยุง และต้นสัก รวมกว่า 100,230 ต้น ณ ลำห้วยหนองหญ้าปล้อง(ห้วยก้านหญ้า) ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬโดยมีข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันและด้วยความจงรักภักดี

ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการความว่า “ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฏรตลอดไป จิตอาสาในจังหวัดบึงกาฬ จึงได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและความร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน

ซึ่งการปลูกหญ้าแฝก เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้พืช ป้องกันการชะล้างหน้าดิน การปรับปรุงโครงสร้างของดิน ตลอดจนปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากหนาแน่นจำนวนมาก และเจริญในแนวลึกมากกว่าด้านข้าง ป้องกันหน้าดินพังทลาย และพัฒนาภูมิทัศน์ ลำน้ำ ลำคลอง ให้เกิดความสวยงาม ซึ่งลำห้วยแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟูจากกองทัพบกและมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร เป็นลำห้วยสาขาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชนจากลำน้ำเพื่อการเกษตร ทำนา  เพาะปลูก และการประมง เป็นต้น ..

แสดงความคิดเห็น