จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 5,000 คน ร่วมกันพัฒนาลำน้ำปาว เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร ประชาชนจิตอาสา และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 5,000 คน ร่วมกันพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้คัดเลือกลำน้ำปาวเป็นลำน้ำเฉลิมพระเกียรติ และนำจิตอาสาฯ มาร่วมกันพัฒนาทั้งการกำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว

สำหรับลำน้ำปาว เป็นลำน้ำเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นลำน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์มาช้านาน ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รณรงค์ให้ประชาชนทั้งสองฝั่งลำน้ำ ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งเศษขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้ำ พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม อย่างสม่ำเสมอ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

แสดงความคิดเห็น