จังหวัดยโสธรนำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง ผู้แทนส่วนราชการ องค์กรเอกชนและผู้แทนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ร่วมกันประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมืองให้แก่ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกันมีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง

            ที่ห้องประชุมอมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร นายนิกร  สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นสักขีพยานในพิธีประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการจัดขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง ผู้แทนส่วนราชการ องค์กรเอกชนและผู้แทนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และดี.เจประชาธิปไตย รวม 150 คน เพื่อร่วมกันประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้แก่ประชาชนได้รับทราบ สามารถตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต่อไปได้ เพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกันมีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ประชาชนและสังคมได้มีส่วนร่วมในการรับรู้และติดตามพฤติกรรมตามเจตจำนงที่ผู้แทนพรรคการเมืองและนักการเมืองได้ประกาศร่วมกัน และพร้อมกันนี้ยังได้มีกิจกรรมสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมืองอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก นายนิติศักดิ์  วงษ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยโสธร และคณะในหัวข้อ คุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหัวข้อ กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น โดย พันตำรวจโท กวิน  แสนศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร

                                                          0000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี   รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น