วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมนำข้าราชการ ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และภาคเอกชน ร่วมพิธีเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีส่วนราชการในระดับจังหวัดและอำเภอ ออกหน่วยให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยส่วนราชการทั้ง 32 หน่วยงาน ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก ณ หอประชุมโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 หมู่ที่ 4 บ.ห้วยสะอาด ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

จากนั้นได้พบปะประชาชนและผู้นำในท้องถิ่น พร้อมรับฟังรายงานข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหา และความต้องการในด้านต่างๆ และได้มอบเงินทุนอุปการะเด็ก จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจำนวน 4 ทุน/ละ 1,200 บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 20 ทุน/ละ 2,000 บาท และเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จากบ้านพักเด็กและครอบครัว จำนวน 10 ทุน/ละ 1,000 บาท นอกจากนี้ได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 100,000 ตัวให้กับผู้นำชุมชนไปปล่อยในหนองน้ำสาธารณะ เพื่อเป็นห่วงโซ่อาหารในชุมชน นอกจากนี้ยังมอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน(สปก 4-01 )ให้กับเกษตรกรกว่า 50 ราย ซึ่งเป็นการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ได้นำนโยบายของรัฐ ในการให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างทั่วถึง และเป็นเอกภาพในการถือครอง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาน โดยมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 500 คน.

แสดงความคิดเห็น