วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ที่ โรงแรมสตาร์เวลบาหลี อ.เมือง จ.นครราชสีมา สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา ตามโครงการขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในระดับจังหวัด ตามพื้นที่ของ สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค จำนวน 9 ภาคและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 ถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2562


นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยสำนัก ต้านทุจริตศึกษา เปิดเผยว่า การจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา ชี้แจงแนวทางที่ชัดเจนในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอน เชิงบูรณาการเอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมไปสู่การแลกเปบี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อให้การขับเคลื่อนและติดตามผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในระดับปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษาที่อตกจ่างกันไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วย ผู้แทนจากสถานศึกษา ของรัฐและเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เพิ่อที่จะผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริม เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีต่อไป

/////////////////////
นันทวัฒน์ อุ่มพิมาย นครราชสีมา ภาพ/ข่าว

แสดงความคิดเห็น