สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษา สื่อการเรียนการสอน จักรยาน อุปกรณ์กีฬา และห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปีที่ 10 ให้กับโรงเรียนหนองแคนวิทยา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์


ที่โรงเรียนหนองแคนวิทยา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายนิมิตร งามยิ่งไพศาล ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุสาหกรรม จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันมอบทุนการศึกษา สื่อการเรียนการสอน จักรยาน อุปกรณ์กีฬา และห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้กับโรงเรียนหนองแคนวิทยา โดยมีนายสุรพงค์ มงคลสุคนธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายเสกสรร เขียวไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแคนวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับมอบ


นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2553-2561 โครงการฯได้ส่งมอบห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลนไปแล้วจำนวน 73 แห่งใน 53 จังหวัด เป็นจำนวนหนังสือและสื่อเสริมทักษะมากกว่า 80,000 เล่ม มีนักเรียนมากกว่า 60,000 คน ได้รับโอกาสในการเปิดโลกแหก่งการเรียนรู้ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะของเยาวชนได้มากขึ้น

นายไพรัตน์ กล่าวอีกว่า ในปี 2562 ได้ก้าวสู่ปีที่ 10 สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้คัดเลือกโรงเรียนหนองแคนวิทยา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการ โดยได้มอบทุนการศึกษา สื่อการเรียน จักรยาน อุปกรณ์กีฬา ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมดูแลสังคม สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ เป็นการเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ให้กับเยาวชนนอกเหนือจากในห้องเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเปิดโลกทัศน์และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ดังคำขวัญอ่านหนังสือ เปิดความคิด ชีวิตเปลี่ยน

แสดงความคิดเห็น