มุกดาหาร- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบห้องสมุดตามโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปีที่ 10 ที่ โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้มีพิธีการส่งมอบห้องสมุด ในโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปีที่ 10 ประจำปี 2562 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้มีการดำเนินการโครงการห้องสมุด ตั้งแต่ปี 2553 และจัดมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 10 โดยมีนายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการส่งมอบห้องสมุด ในครั้งนี้ ตามเจตนารมณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ นอกเหนือจากในห้องเรียน เพื่อเปิดโลกทัศน์ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ


ซึ่งในโอกาสนี้ นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ในโอกาส ที่ เดินทางมามอบห้องสมุดตามโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปีที่ 10 พร้อมนี้นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นผู้รับมอบห้องสมุด พร้อมได้นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ


นายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้เล็งเห็นว่า โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย เป็นโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและควรแก่การให้การสนับสนุน ปรับปรุงห้องสมุดเป็นอย่างยิ่ง ด้วยจะเป็นแหล่งสืบค้น เรียนรู้ ส่งเสริมความคิด ให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครองและผู้ที่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ อีกทางหนึ่ง เพื่อเปิดโลกทัศน์ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษา
ทั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้มอบห้องสมุดแล้วยังมอบรถจักยาน สำหรับนักเรียน จำนวน 5 คัน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอีก จำนวน 20 ทุน ด้วย..


**************************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น