เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณห้วยทรายน้อย บ้านนาแสงสาคร หมู่ที่ 7 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอศรีวิไล พร้อมด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอศรีวิไล ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาบ้านนาแสงสาคร หมู่ที่ 7 ตำบลนาแสง จำนวน 120 คน ร่วมกันจัดทำฝายมีชีวิต เพื่อชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในภาคการเกษตร ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562  ซึ่งจะสามารถใช้กับพื้นที่การเกษตรได้ถึง 1,000 ไร่ โดยในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านจะปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เช่น ปลูกข้าวโพด แตงกวา ถั่วฝักยาว และพืชผักสวนครัวอายุสั้นเป็นต้น เพื่อเป็นรายได้เสริม

นายชวน ปัดสำราญ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนาแสงสาคร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างฝายมีชีวิต ในลำห้วยทรายน้อยแห่งนี้ เป็นการทำงานแบบประชารัฐ มีทั้งภาคราชการ เอกชน และประชาชน ทำงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ ร่วมแรงร่วมใจใครมีอะไรก็นำมาสนับสนุน อาหาร น้ำดื่ม แรงงาน โดยไม่มีค่าจ้างแต่อย่างใดเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในทุกภาคส่วน และประชาชนชุมชน อีกทั้งน้อมนำแนวทางปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในหลวงราชกาลที่ 9 มาประยุตค์และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน ..

แสดงความคิดเห็น