มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “สร้างสรรค์การวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (Research Creativity towards Sustainable Local Development)


วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “สร้างสรรค์การวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (Research Creativity towards Sustainable Local Development) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาให้กว้างขวาง รวมทั้งการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพจัดงาน ร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นองค์ปาฐก หัวข้อ วิจัย : สู่การพัฒนาท้องถิ่น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การทำวิจัย ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ ดังนั้นการนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมจึงเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนให้ได้ทราบ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกัน ระหว่างนักวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น


สำหรับการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ ได้แบ่งการนำเสนอตามกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 6 สาขาวิชาดังนี้ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเกษตรศาสตร์ กลุ่มการศึกษาและอิสลามศึกษา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 37 คน นำเสนอแบบบรรยายจำนวน 20 คน และนำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน 17 คน และมอบโล่รางวัลเครือข่าย

////////////////////

อับดุลการิม/ยะลา

แสดงความคิดเห็น