สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมศาสนพิธีกร สร้างผู้นำทางชุมชน ให้มีความรู้ด้านศาสนาพิธีเพื่อ สามารถนําไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวันและ ดําเนินศาสนพิธีการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม


วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ ศาลาวัดบ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายทิวา รุ้งแก้ว รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธี ประจำปี 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนพิธี และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ


ศาสนาพุทธถือว่าเป็นสาสนาประจำชาติไทย เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในการประพฤติปฏิบัติซึ่งจะสื่อออกมาในลักษณะของศาสนพิธี อันเป็นพิธีกรรมทาง ศาสนา ที่ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างประเพณีและธรรมเนียมสือต่อกันมา พิธีกรทางศาสนาและศาสนพิธี ถือเป็นสิ่งสำคัญของพระพุทธศาสนา แสดงถึงความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมประเพณีขนมธรรมเนียมอันดีงาม ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาของประเทศไทย


สภาวัฒนาธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลธาตุ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งแฝงด้วยภูมิปัญญา และศาสตร์ทางความรู้และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนพิธี และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติด้านศาสนพิธีอย่างถูกต้อง เพื่อให้ชุมชนผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนพิธี และประชาชนทั่วไป ได้น้อมนำหลักธรรมและทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในศาสนพิธี ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อให้ปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ทำหน้าที่ของชาวพุทธอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

แสดงความคิดเห็น