ลพบุรี-วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ วัดอัมพวัน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายบํารุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาจังหวัดลพบุรี โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ วัดอัมพวัน สำหรับวัตถุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลพบุรีทุกช่วงวัยในการดำเนินชีวิตปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชน ได้รู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจากทางวัฒนธรรมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง ประชาชนมีภาวะที่ดี โดยมีประชาชนในพื้นที่และกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน 400 คน

ทั้งนี้ เนื่องด้วยรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนโยบายสำคัญ “ประเทศไทย 4.0” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยปัญญา สร้างความเข้มแข็งจากภายในเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลกด้วยความสมดุล สร้างคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านวุฒิ การศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษา และจริยศึกษาสร้างสังคมไทยเป็นสังคมที่เกื้อกูล และแบ่งปันโดยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ เน้นการพึ่งพาตนเองพึ่งพากันเอง และรวมกลุ่มยังมีพลังโดยมีเป้าหมายหลักการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และทำให้ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่อยู่ในกับดักรายได้ปานกลางซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มุ่งเน้นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากำกับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว คนในชาติได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรมความเพียร และมีจิตสำนึกถึงประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ

////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี///////

แสดงความคิดเห็น