เทศบาลเมืองยโสธรจัดโครงการณรงค์ ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองยโสธร เพื่อเป็นการณรงค์สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกให้ครบทั้ง 23 ชุมชน และโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองยโสธรทุกแห่ง ภายหลังพบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จำนวน 10 ราย และพบผู้ป่วยในจังหวัดยโสธรรวมทั้งหมด จำนวน 330 ราย

           ที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองยโสธร นายวีระวัฒน์  ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเทศบาลเมืองยโสธร ร่วมกับสำนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ 10 อุบลราชธานี สำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลเมืองยโสธร ร่วมกันจัดขึ้น พร้อมกับมีการเดินณรงค์ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในชุมชนต่างๆได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อลดอัตราการเกิดโรค อัตราการป่วยและอัตราป่วยตายของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองยโสธร พร้อมกับมีการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกให้ครบทั้ง 23 ชุมชน และโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ทุกแห่ง ภายหลังจากพบว่าในเขตเทศบาลเมืองยโสธรมีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 10 ราย ในขณะที่สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดยโสธร โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 พบว่ามีรายงานผู้ป่วยสะสม จำนวน 330 ราย อัตราป่วย 61.20 ต่อประชากรแสนคน และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

                                                  000000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี   รายงานจากยโสธ

แสดงความคิดเห็น