วันที่30มิถุนายน 2562พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามแผนพัฒนาโรงเรียน และ โครงการกองทุนการศึกษา โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี ,  ศึกษาธิการจังหวัดลพบรี,  นายอำเภอหนองม่วง ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ องคมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม กระบวนการสร้างความรู้ฝึกทักษะตามหลักวิชาการ ควบคู่คุณธรรมสู่ความพอเพียง และกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมมากมายหลากหลายโครงการ

       ทั้งนี้ นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคาระห์ 33 ได้รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ อาทิ เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562-2564 , ผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา , โครงการเพื่อสนองพระราชโยบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 , การสนับสนุนทุนการศึกษา และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

       สำหรับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษา ที่รับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็นเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน ขาดผู้อุปการะ หรือเป็นผู้อยู่ในครอบครัวที่ยากไร้ เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนแห่งนี้ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปัจจุบัน ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการศึกษามุ่งเน้นฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน และเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 707 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 95 คน ซึ่งมี นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน คนปัจจุบัน

////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี//////////

แสดงความคิดเห็น