ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาด ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้มีความสมดุล ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง และเพื่อให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้า และลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ในพื้นที่ปลูกข้าวเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา หรือพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีศักยภาพและมีแหล่งน้ำเพียงพอตลอดฤดูเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ตาม Zoning by Agri-map

จังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4,184 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่ 34,023 ไร่ คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 44,229 ตัน ซึ่งมีพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นจาก ปี 2560/61 จำนวน 2.5 เท่า ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลพบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 1,300 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิต 3,690 บาทต่อไร่ แบ่งเป็น ค่าเตรียมดิน 500 บาท/ไร่, ค่าเมล็ดพันธุ์ 540 บาท/ไร่, ค่าปุ๋ยเคมี 1,500 บาท/ไร่, ค่าปลูก 150 บาท/ไร่, ค่าเก็บเกี่ยว 700 บาท/ไร่, ค่าไฟฟ้า(เครื่องสูบน้ำ) 300 บาท/ไร่ โดยคาดว่าเกษตรกรจะจำหน่ายให้กับจุดรับซื้อผลผลิตสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ในราคากิโลกรัมละ 7.50 บาท (ที่ความชื้น 14.5%) ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีกำไรถึง 6,060 บาท/ไร่ คิดเป็นจำนวนเงินที่เกษตรกรทั้งจังหวัดศรีสะเกษที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงิน จำนวน 331,724,250 บาท ซึ่งเมื่อหักต้นทุนการผลิตแล้ว ยังมีกำไร จำนวน 206,179,380 บาท

ในการนี้ นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ความว่า “จังหวัดศรีสะเกษ เป็นอีกจังหวัดที่ประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อน โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ทุกหน่วยงาน โดยมอบหมายให้ 5 หน่วยงานหลักในพื้นที่ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการฯ ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการจนประสบความสำเร็จ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

“นอกจากนี้ยังนับเป็นโครงการที่บูรณาการการทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากภาครัฐแล้วยังมีภาคเอกชนร่วมดำเนินงานอย่างสอดคล้องกันอีกด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงนับได้ว่า โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และสามารถปรับสมดุลปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของประเทศได้อย่างแท้จริง”

*************************

แสดงความคิดเห็น