วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทหาร  ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้าประชาชน และนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดบึงกาฬ กว่า 1,000 คน ร่วมกันเดินรณรงค์ไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน ได้ตระหนักถึงพิษร้ายของยาเสพติด มุ่งหวังให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยใช้คำคมต่างๆเป็นสื่อกลางในการรณรงค์ ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2562   ภายใต้คำขวัญ ““มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”โดยมีกรอบแนวคิด เพื่อให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยมีกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน-ชุมชน

จากนั้นนายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.บึงกาฬ  เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ที่ หอประชุมโรงเรียนบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ  ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีเปิดกรวยธูปเทียนแพถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านคำปราศรัยจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และนำกลุ่มพลังมวลชนกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด  การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ถึงพิษภัยยาเสพติดจากหน่วยงานต่างๆ  และการแสดงของเยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน การแสดงจากนักเรียนแดร์ของตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  ข้าราชการ กลุ่มพลังมวลชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน ..

 

แสดงความคิดเห็น