จังหวัดยโสธรจัดโครงการนำสื่อมวลชนสัญจรสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์วิถีไทย เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีและการค้า การท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์วิถีไทย

นางกมลพร  คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย สื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ในจังหวัดยโสธรกว่า 50 คน ไปศึกษาดูงานที่สวนผลไม้ที่ได้ผลผลิตตามฤดูกาลและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยเฉพาะสวนผลไม้บ้านไร่สวนแก้ว บ้านทองสัมฤทธิ์ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ซึ่งได้ปลูกแก้วมังกรในพื้นที่กว่า 20 ไร่ แก้วมังกร จำนวน 2,500 ต้น ขณะนี้ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดมี สายพันธุ์ที่ปลูกเอาไว้ คือ สายพันธุ์แดงสยาม กิโลกรัมละ 35 บาทและสายพันธุ์เหลืองอิสราเอล กิโลกรัมละ 300บาท และกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากมีผู้ปลูกน้อย ปกติแก้วมังกรจะให้ผลผลิตประมาณ 7 เดือน ในรอบ 1 ปี ในแต่ละเดือนสามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้ รอบ แต่ละรอบผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ3-4 ตัน เฉลี่ยรายได้จากการขายแก้วมังกรตกปีละไม่ต่ำกว่า 6 แสนบาท โดยจะมีลูกค้าเข้าไปรับซื้อถึงภายในสวนและส่งไปขายที่ตลาดไท ตลาดเจริญศรี อุบลราชธานี ตลาดพรรณระวี  ร้อยเอ็ดและตลาดในจังหวัดขอนแก่น

สวนลำไย ไร่ขวัญเทวา บ้านหนองแก ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ที่ปลูกลำไยในพื้นที่ จำนวน 7 ไร่ ลำไย จำนวน 300 ต้น ขณะนี้ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาด จำหน่ายหน้าสวนกิโลกรัมละ35 บาท ปกติทุกปีที่ผ่านมาจะมีผลผลิตประมาณ 28 ตัน ผลผลิตจะออกสู่ตลาดช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  ของทุกปี ทำให้มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า แสนบาท

และที่ไร่นุชจรินทร์ บ้านโพง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นไร่ที่มีการปลูกผลไม้หลากหลายชนิดบนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ เช่น สละอินโด,เงาะ,มังคุด,ลำไย,องุ่นและทุเรียน แต่ขณะนี้สละอินโดกำลังผลผลิตกำลังออกสู่ตลาด จำหน่ายหน้าสวนกิโลกรัมละ 100 บาท ซึ่งถือว่าเป็นสวนไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่และรองรับกับผู้บริโภคที่สนใจรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ผู้สนใจเข้าไปเที่ยวชมและชิมผลไม้ภายในสวนได้แบบใกล้ชิดสัมผัสธรรมชาติและสูดอากาศที่บริสุทธิ์ได้อีกด้วย

                                                     00000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย  สุณีศรี รายงานจากยโสธร

แสดงความคิดเห็น