อุบลราชธานี-อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอุทธยานธรณีผาชันสามพันโบก จัดกิจกรรมงานโครงการติดอาวุธทางปัญญาพบกับของดีโพธิ์ไทร ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ศิลปะการแสดง การเดินแฟชั่นเดินแบบผ้าพื้นเมือง ส่งเสริมของดีชุมชน


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีนายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทรเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการติดอาวุธทางปัญญา พบกับของดีโพธิ์ไทร ผลไม้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ศิลปะการแสดง การเดินแฟชั่น เดินแบบผ้าพื้นเมืองส่งเสริมของดีชุมชน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้จัดขึ้นมีกิจกรรมหลายอย่างเช่น ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงศิลปะต่างๆการเดินแฟชั่น การเดินแบบพื้นเมือง โดยมี นายสุริยัน กิจสวัสดิ์ ผอ.อุทธยานธรณีผาชันสามพันโบก นายธนกฤต สายใจ รองผอ.อุทธยานฯเลขาสภาอบจ.อุบลราชธานี สจ.อุบลราชธานี นายเชษฐา ไชยสัตย์ รองผอ.อุทธยานฯนายเรืองประทิน เขียวสด รองผอ.อุทธยานฯ หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครองตำรวจ ทหาร ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อปพร.อสม.และประชาชน กว่า 500 คน

ทั้งนี้ อำเภอโพธิ์ไทร และอุทธยานธรณีผาชันสามพันโบกได้ร่วมกันจัดงานโครงการติดอาวุธทางปัญญา พบกับของดีโพธิ์ไทรเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดผู้คนได้มาเที่ยวโพธิ์ไทรและสร้างเศรษฐกิจที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมของดีในชุมชนโพธิ์ไทรและเพื่อเป็นเวทีหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมการแสดงออก ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ไว้สืบทอดกันต่อไป


นายธนกฤต สายใจ รองผอ.อุทธยานฯและ เลขาสภาอบจ.อุบลราชธานี สจ.อุบลราชธานีกล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ หวังว่าจะดึงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันเช่นของฝากของที่ระลึกของกินของใช้สวนผลไม้ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีความเป็นตัวตนอัตลักษณ์ของคนโพธิ์ไทรวิถีชีวิตพรานปลาลุ่มน้ำโขง การปลูกพืชที่ริมตลิ่งปลูกครั้งเดียวรอเก็บเกี่ยวได้เลยไม่ต้องรดน้ำ ไม่ใช้สารเคมีเป็นของดีของกินของใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนในถิ่นที่อยู่ภูมิลำเนาและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อยกฐานะอุทธยานธรณีผาชันสามพันโบกเป็นระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไปรวมถึงรองรับการเป็นเมืองแห่งการประชุมอบรมสัมนาไมน์City ของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการรองรับสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 6 อุบลราชธานี เขตสาละวัน สปป.ลาว ในโอกาสต่อไป

///////////////////////

วิชิต(วัชรพล)/อุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น